Bod gesloten omslag

Reglement voor biedingen onder gesloten omslag
Het is steeds de verkoper die bepaalt aan wie en voor welke prijs hij wil verkopen.

Biedingen dienen uitgebracht te worden door middel van een biedingsdocument welke ter beschikking wordt gesteld door de bemiddelende vastgoedmakelaar.
Een bod dient een vast bedrag en bepaald bedrag te vermelden.

Biedingen waarbij een bepaald bedrag bovenop het hoogste bod wordt geboden (bijvoorbeeld ‘het hoogste bod +1€) zijn nietig en zullen niet in overweging worden genomen.

Biedingen kunnen onder opschortende voorwaarde van het bekomen van een lening worden geplaatst, maar een bieding ten definitieve titel en zonder opschortende voorwaarde geniet de voorkeur.

 Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt geacht voor zichzelf te kopen, commandverklaring is niet toegestaan. 

 De schriftelijke biedingen dienen bezorgd te worden aan de bemiddelende vastgoedmakelaar op hiernavolgende wijze :

gemaild te worden naar hiernavolgend mailadres: info@hfs-immo.be uiterlijk op ………………….om………………………………………………….

De bieder dient de vastgoedmakelaar telefonisch te contacteren ter bevestiging van goede ontvangst.

Op …………………………………………………………om……………………………………………………… zullen de biedingen worden opengemaakt door de makelaar in samenspraak met de eigenaar-verkoper.

 Indien er meerdere identieke hoogste biedingen zijn, zal aan de betrokken kandidaat – kopers gevraagd worden uiterlijk tegen een nieuw door de bemiddelende vastgoedmakelaar bepaald moment een hoger schriftelijk bod onder gesloten omslag uit te brengen.  Indien de biedingen opnieuw identiek zijn, wordt de procedure hernomen tot er een uniek hoogste bod is.

 Elke kandidaat – koper zal op de hoogte worden gebracht door de bemiddelende vastgoedmakelaar of zijn bod al dan niet werd aanvaard door de eigenaar-verkoper en dit uiterlijk op de vervaldag van zijn of haar bod.

Door het uitbrengen van een bod én de schriftelijke aanvaarding ervan door de eigenaar-verkoper komt de verkoopovereenkomst rechtstreeks tot stand tussen de eigenaar-verkoper en de kandidaat – koper. 

Elk uitgebracht bod is onherroepelijk en bindend gedurende 10 kalenderdagen vanaf het moment van het uitbrengen van het bod onder gesloten omslag. Iedere kandidaat – koper blijft gehouden aan zijn bod gedurende deze termijn van 10 kalenderdagen, ook indien zijn bod wordt overtroffen en ongeacht de aanvaarding van een hoger bod door de verkoper

Indien de verkoper een bod aanvaardt binnen deze termijn van 10 kalender dagen, dient de onderhandse verkoopovereenkomst ondertekend te worden waarbij een voorschot van 10% van de geboden prijs wordt betaald, en dit binnen de 14 kalenderdagen na de aanvaarding van het bod. 

Bij niet-betaling van het voorschot van 10% van de geboden prijs binnen de vermelde termijn van 14 kalenderdagen wordt de overeenkomst tot aankoop van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden ten laste van de in gebreke blijvende kandidaat – koper, onverminderd het recht van de verkoper om een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van de geboden prijs te vorderen vanwege de in gebreke blijvende kandidaat – koper.